Konkurse

Njoftim për kandidatin fitues - Zyrtar AdministrativShpallje e Konkursit per Zyrtar AdministrativNjoftimi për Kandidatët e suksesshëm për pozitat në Njësinë për Zbatimin/Menaxhimin e projektit të ndërtimit të rrugës Milloshevë-Mitrovicë, dhe Zgjerimi i Rrugëve RajonaleFtese per Shprehje te Interesit - Per pjesemarrje te Eksperteve ne Njesine Implementuese per Implementimin/Menaxhimin e projektit te ndertimit te rruges Millosheve – Mitrovice, dhe Zgjerimi I Rrugeve RajonaleNjoftim per rezultatin - Zëvëndës Drejtor /esh për Shërbime Administrative Fianciare i Agjensionit të Shërbimeve të Navigimit AjrorRezultatet e testit me shkrim per zevendes te ASHNANjoftim per kandidatin fitues - Zyrtar I Lartë për Ndërtimtari në Departamentin për Menaxhimin e RrugëveShpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit për Patentë ShoferShpallje e konkursit per poziten zyrtar i larte i ndertimtariseKonurs - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNAKandidatët fitues të rekomanduar nga komisioni përzgjedhës për : Drejtor /esh i Agjensionit të Shërbimeve të Navigimit AjrorKosovo Real Estate Cadaster and Geospatial Infrastructure Project (REGIP) Terms of Reference for Procurement SpecialistRequest for Expression of InterestShpallja e Konkursit - Drejtor i ASHNA-sëAplikacioni për punësimShpallje per Zyrtare per Ndertimtari-vazhdimShpallje per Zyrtare i Larte per Ceshtje Pronesore-vazhdim Shpallje per Menaxher Regjional-vazhdim Shpallje per Inspektor i Transportit Rrugore-vazhdimShpallje per Inspektor i Infrastruktures Rrugore-vazhdimShpallja e Konkursit per Zyrtar i larte i Prokurim-vazhdimShpallja e Konkursit per Zyrtar i Prokurim JO I KARRIERES-vazhdim Shpallja e Konkursit per Zyrtar Administrativ ne Departamentin e Inspektimit-vazdimShpallja e Konkursit per Auditor i brendshem-vazhdimShpallja e Konkursit per Asistent Administrativ-vazhdimShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit Kordinues i Këshillit për Siguri në Komunikacion RrugorShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit për Menaxhimin e RrugëveShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit të Aviacionit CivilShpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit për Patent ShoferShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit të InspektimitShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeShpallje per Zyrtare per NdertimtariShpallje per Zyrtare i Larte per Ceshtje PronesoreShpallje per Menagjer RegjionalShpallje per Inspektor i Transportit RrugorShpallje per Inspektor i Infrastruktures RrugoreShpallje per avancim per Udheheqes i Divizionit per Komunikim me PublikunShpallje per avancim per Udheheqes i Divizionit per Hartimin dhe Harmonizimin e LegjislacionitShpallje per Avancim per Udheheqes i Divizionit te Inspektimit per Infrastrukture RrugoreShpallja e Konkursit per Zyrtar i larte i ProkurimShpallja e Konkursit per Zyrtar i Prokurim JO I KARRIERESShpallja e Konkursit per Zyrtar Administrativ ne Departamentin e InspektimitUdhëheqës/e i/e Divizioni per zhvillimin dhe pregaditjen e testeve per patent shoferShpallja e Konkursit per Auditor i brendshemShpallja e Konkursit per Asistent AdministrativAnulim i Konkursit - Zyrtar AdministrativNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar AdministrativNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për buxhet dhe financaAnulim i Konkursit - Zyrtar i Lartë i ProkurimitShpallje e Konkursit - Zyrtar Administrativ Njoftim për anulim të konkursit - Auditor i BrendshëmShpallje e Konkursit - Zyrtar i Lartë i ProkurimitShpallje e Konkursit - Zyrtar i Lartë i Prokurimit ( Jo i Karrierës )Shpallje e Konkursit - Zyrtar për Buxhet dhe FinancaNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Divizionit të Inspektimit për AutoshkollaAnulim i Konkursit - Udhëheqës/e i/e Divizionit për hartim dhe Harmonizimin e LegjislacionitShpallje e Konkursit - Auditor i BrendshëmShpallje për avancim - Udhëheqës/e i/e Divizionit për Hartimin dhe Harmoniziomin e Legjislacionit Shpallje e Konkursit - Udhëheqës/e i/e Divizionit të Inspektimit të Autoshkollave/Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar AdministrativShpallje e Konkurseve - Njësia për Zbatimin e Projektit për Autostradën e DukagjinitShpallje e Konkursit - Zyrtar AdministrativShpallje për avancim - Udhëheqës/e i/e Divizionit të Inspektimit të AutoshkollaveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i ProkurimitNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Lartë i ProkurimitShpallje e Konkursit - Zyrtar i Lartë për ProkurimShpallje e Konkursit - Zyrtar për Prokurim Jo KarrierësAnulim i Konkursit - Zyrtar Ligjor dhe Asistent Administrativ NJPSH MitroviceKonkurs per zevendesdrejtor per sherbime operative ne ASHNANjoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistent Administrativ NJPSH PrishtinëAnulim i Konkursit - Drejtor i Departamentit Kordinues të Këshillit për Siguri në Komunikacion RrugorAnulim i Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Ndërtim dhe Rekonstruktim të RrugëveAnulim i Konkursit - Zyrtar i Prokurimit i Karrierës dhe Jo i KarrierësAnulim i Konkursit - Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të PolitikaveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeShpallje për avancim - Udhëheqës i Divizionit për Koordinim të PolitikaveShpallje e Konkursit për Marrëveshje të Veçanta për Zyrtar LigjorNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për Rregullim EkonomikShpallje e Konkursit - Zyrtar për Prokurim Jo KarrierësShpallje e Konkursit - Zyrtar për ProkurimShpallje e Konkursit - Udhëheqës i Divzionit për Ndërtim dhe Rekonstruktim të RrugëveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Lartë për Infrastrukturë RrugoreNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Drejtor i Departamentit LigjorShpallje e Konkursit - Asistent Administrativ NJPSH MitrovicëShpallje e Konkursit për Marrëveshje të Veçanta për EkzaminerNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar AdministrativAnulim i Konkursit - Asistent AdministrativShpallje e Konkursit - Njësia për Zbatimin e Projektit Shpallje e Konkursit - Zyrtar për Rregullim EkonomikShpallje e Konkursit - Drejtor i DFSHP-sëShpallje për avancim - Zyrtar i Lartë i Infrastrukturës RrugoreNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Kontrolleve TeknikeNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar AdministrativNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të MedieveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë InformativeShpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit LigjorShpallje e Konkursit - Asistent Administrativ në NJPSH MitrovicëShpallje për avancim - Zyrtar AdministrativShpallje e Konkursit - Zyrtar i Kontrolleve TeknikeShpallje e Konkursit - Zyrtar AdministrativNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për shqyrtimin e ankesave nga gjobat e shqiptuara për kundërvajtjeNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar përkrahës për shqyrtimin e ankesave nga gjobat e shqiptuara për kundërvajtjeNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për ITNjoftim për kandidatët e suksesshëm - NJZP Kijeve - ZahaqShpallje e Konkursit - Zyrtar për Informim dhe Monitorim të MediaveShpallje e Konkursit - Zyrtar për Administrimin e Teknologjisë InformativeNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për licencimNjoftim për anulim të konkursit - Drejtor i DL dhe DFSHP-sëShpallje për avancim - Zyrtar për licencimShpallje e konkursit - Për marrëveshje të vecanta për DA dhe ZSPNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistente Administrative në Departamentin e InspektimitAnulim i Konkursit - Drejtor i Departamentit për patent shoferNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Divizonit për zhvillimin dhe përgatitjen e testeve për patent shoferShpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeShpallje e Konkursit - Drejtor i Departamentit LigjorShpallje e Konkursit - Njësia për Zbatimin e Projektit – Kijevë - ZahaqNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar i Transportit për Zhvillim të Politikave në Departamentin e Transportit TokësorShpallje për avancim - Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeShpallje e konkursit - Udhëheqës/e i/e Divizioni per zhvillimin dhe pregaditjen e testeve per patent shoferShpallje e konkursit - Drejtor/esh i/e Departamentit Ligjor Shpallje e konkursit - Drejtor/esh i/e Departamentit Koordinues i Këshillit për Siguri në Komunikacion Rrugor KKSKRRShpallje e konkursit - Drejtor/esh i/e Departamentit për Patentë ShoferShpallje e konkursit - Udhëheqës/e i/e Divizionit për Ndërtim dhe Rekonstruktim te RrugëveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për licencim dhe rregullim ekonomikNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për ndërlidhje me AAC, MPB, ANP dhe KHAIANjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për strategji, politikat e aviacionit civil dhe statistikatAnulim i konkrusit - Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inxhinier i Trafikut Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Inxhinier i NdërtimtarisëShpallje e konkursit - Drejtor/esh i/e Departamentit për Financa dhe Shërbime të PërgjithshmeAnulim i Konkursit - Udhëheqës i Divizionit të Mbështetjes Teknkke, Pronave, Sigurisë Rrugore dhe PeshoreveShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar/e i/e transportit për zhvillim politikave Anulim i Konkursit - Zyrtar/e i transportit për zhvillim te politikaveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistent Administrativ në NJPSH - PrishtinëNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Asistent Administrativ në DACNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar për Tarifat, Konkurrenca dhe Mbrojtja e UdhëtarëveRishpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta 12.05.2018 - 19.05.2018Zyrtar/e për strategjitë, politikat e aviacionit civil dhe statistikat,  Zyrtar/e për Licencimin dhe Rregullim Ekonomik, Zyrtar/e për Ndërlidhje me AAC, MPB, ANP dhe KHAIA  Anulim i Konkursit Pozitat :  Zyrtar/e për strategjitë, politikat e aviacionit civil dhe statistikat,    Zyrtar/e për Licencimindhe Rregullim Ekonomik,    Zyrtar/e për Ndërlidhjeme AAC, MPB, ANP dhe KHAIANjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar ÇertifikuesShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Asistent/e Administrativ/e 28.04.2018 - 05.05.2018Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Zyrtar/e i/e transportit për zhvillim politikaveNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inspektor i Infrastrukturës RrugoreNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inspektor i Transportit RrugorNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Inspektor i AutoshkollaveShpallje për avancim - Zyrtar/e Çertifikues/eShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Asistent/e Administrativ/e Shpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - InxhinierKonkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Prishtinë Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Pejë Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Prizren Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Mitrovicë Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Gjilan Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH Ferizaj Konkurs për marrëveshje të veçanta për Asistent Administrativ - NJPSH GjakovëShpallja e Konkursit - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare nëAShNA/ Zamenik direktora administrativnih i finansijskih službe - AVNU-aShpallja e Konkursit - Zëvendësdrejtor/eshë për shërbime operative në ASHNA/ Zamenik direktora operativne službe - AVNUShpallje për avancim: Udhëheqës/e i/e Divizionit për ndërtim dhe rekonstruktim të rrugëve01 Mars 2018 Shpallje për avancim - Udhëheqës/e i/e divizionit të mbështetjes teknike , pronave, sigurisë rrugore dhe peshoreve01 Mars 2018 APLIKACION PËR PUNËSIMShpallje të Konkursit Publik për Marrëveshje për Shërbime të Veçanta - Inspektor/e i/e Infrastruktures Rrugore Shpallje për avancim - Inspektor i Transportit RrugorZyrtar/e për kontrollimin e peshave boshtore  Shpallje për avancim - Zyrtar i Arkivit Shpallje për avancim - Zyrtar për LicencimAnulim i konkursit - Zyrtar për rregullim ekonomikShpallja e konkursit - Zyrtar për kontrolle teknikeShpallja e konkursit - Zyrtar i PersonelitShpallje për avancim - Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit të Rrjetit RrugorShpallje për avancim - Udhëheqës i Divizionit të Auto ShkollaveRishpallja e konkursit: Inspektor/e i/e Transportit RrugorShpallja e konkursit - Inspektor i Transportit RrugorShpallja e konkursit - Zyrtar për kontrolle teknikeShpallja e konkursit - Zyrtar për rregullim ekonomikShpallja e konkursit - Zyrtar për menaxhimin e projekteveShpallja e konkursit - Zyrtar për GISAnulimi i konkursit për Drejtor i Departamentit Koordinues i Këshillit për Siguri në Komunikacion RrugorShpallja e konkursit - Drejtor i departamentit të KKSKRRShpallje e konkursit - Marrëveshje për shërbime të veçanta Shpallje për avancim - Udhëheqës/e i/e Divizionit për Zhvillimin e Politikave dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Transportin Tokësor Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i divizionit për politika zhvillimoreAnulim i konkursit - Udheheqës i njësisë regjionale për pantent shoferShpallja e konkursit - Udhëheqës i njësisë regjionale të patent shoferitAnulim i konkursit - Udheheqës i divizionit për ndërtim dhe rekonstruktim te rrugeveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizionit të Politikave ZhvillimoreShpallja e konkursit për Udhëheqës i Njësisë Regjionale për Patent ShoferShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit për Ndërtim dhe Rekonstruktim të RrugëveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit Mirëmbajtje të RrugëveShpallje për avancim për Udhëheqës i Divizonit të Zhvillimit të Rrjetit RrugorShpallje për avancim: Udhëheqës/e i/e njësisë regjionale te patentë shoferit Shpallja për avancim: Zyrtar/e i/e Lartë Ekzekutiv/e Njoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e larte per buxhet dhe financaANULIM I KONKURSITNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e Lartë për Koordinimin e PolitikaveShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Lartë për buxhet dhe financaShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Lartë për Koordinim të PolitikaveNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e Zyrtar/e i/e ArkivësKËRKESA PËR PUNËSIMZyrtar/e i/e Lartë LigjorZyrtar/e i/e Lartë për Koordinim të Politikave Shpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime operative në AShNA - Vazhdim i konkursitShpallje për rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNA - Vazhdim i konkursitNjoftimi për përzgjedhjen e kandidatit të suksesshëm për pozitën e drejtorit të integrimeve europiane dhe koordinimit të politikaveShpallje e konkursit - Zyrtar/e i/e Arkivës/Zvaničnik Arhiva Zgjatje e konkursitShpallje per rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime operative në AShNAShpallje per rekrutim - Zëvendësdrejtor/esh për shërbime administrative fianciare në AShNAShpallje për rekrutim - Zyrtare i/e ArkivësShpallje e konkursit per rekrutim - Zyrtar i larte per koordinim te politikaveKonkurs për Drejtor i ASHNA-së - VazhdimKonkurs për Drejtor i ASHNA-sëAnulohet konkursi - Drejtor i Departamentit LigjorShpallja e konkursit per asistent/e administrative ne DACFTESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT Për pjesëmarrje të Ekspertëve nëNjesinë Implementuese për Menaxhimin e projektit të ndërtimit të rrugës  Milloshevë – Mitrovicë Shpallje e konkursit per avancim - Drejtor i IEKP12.11.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit Ligjor12.11.2015 Anulim Konkursi11.11.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit Ligjor23.09.2015 Shpallje e konkursit per rekrutim - Drejtor i Departamentit LigjorSHPALLJA PËR AVANCIM
Titulli i vendit të punës: Drejtor/esh i/e Departamnetit për Integrime Evropiane dhe kordinim te Politikave
SHPALLJE PËR AVANCIM
Titulli i vendit të punës: : Drejtor/esh i/e Departamentit Ligjor
Shpallja e konkursit Teknike për matjen e ngarkesave boshtore Asistente ie Sekretariatit të këshillit për siguri në komunikacionin rrugorDrejtor i Departamentit për Integrime Evropiane dhe Kordinimin e PolitikaveAsistent/e Administrative - Departamenti i automjeteveAsistent/e Administrativ - Departamenti i aviacionit civil ANULIM I KONKURSI - Departamentin e Aviacionit CivilAnulohet konkursi për poziten, Drejtor/esh i/e Departamentit të Integrimeve Evropiane dhe Koordinimin e PolitikaveZyrtar për Transport TokësorZyrtar për pranimin e mallrave dhe sherbimeve Nëpunës Administrativ në PejëAsistent Administrativ në MitrovicëAsistent Administrativ në PejëZyrtar/e për infrastrukturë rrugore – tri (3) pozita

Foto Galeria

Video Galeria