Departamenti i Patent Shoferit

Përgjegjësitë dhe obligimet e Departamentit për Patent Shofer:

 

 • Zbaton politikat e ministrisë të përcaktuara për testimin e kandidatëve për shofer;
 • Është përgjegjës për planifikimin organizimin dhe mbajtjen e provimit për patentë
 • shofer nga pjesa teorike dhe praktike;
 • Organizon provimet për shoferët profesionistë (të cilët pajisen me patentë shoferin
 • e profesionistit);
 • Koordinon punët me divizionet apo zyrtaret pergjegjes për testim të kandidatëve për
 • shofer;
 • Planifikon dhe organizon punën e pyetësit nëpër vendet e percaktuara te testimit te
 • kandidatëve për shofer;
 • Përgjegjës për lëshimin e dokumentacionit për kandidatët të cilët e kanë kaluar
 • provimin për shofer dhe aplikim për patentë shofer;
 • Përgjegjës për përcjelljen e rezultateve të kandidatëve për shofer;
 • Koordinon punët me divizionin për pyetës.

 

 • Divizioni i Patent Shoferit:

 • Qendra e Patent Shoferit në Gjilan
 • Qendra e Patent Shoferit në Ferizaj
 • Qendra e Patent Shoferit në Prizren
 • Qendra e Patent Shoferit në Prishtinë
 • Qendra e Patent Shoferit në Pejë
 • Qendra e Patent Shoferit në Mitrovicë
 • Qendra e Patent Shoferit në Gjakovë 

 

Në kuadër të Departamentit bëjnë pjesë Divizionet si në vijim:

 

 • Divizioni për Patent Shofer;
 • Divizioni për Pyetës.  

 

Fejzullah Mustafa, Drejtor I Departamentit per Patentë Shofer 

Fejzullah.Mustafa@rks-gov.net

 

 

Divizioni për Patent Shofer

Burim Deliu Udhëheqës i Divizonit për Patent Shofer 

Burim.deliu@rks-gov.net

  

Divizioni për Pyetës 

 

 

Adresa Elektronike në të cilën autoshkollat mund ti dërgojnë kandidatët e regjistruar në përputhje me nenin 43 paragrafi 1 të ligjit 05/L-064:

 regjist.ikandidatve@rks-gov.net


Të dhënat që duhet të dërgohen në email adres janë; 


Emri:

Mbiemri;

Nr.Personal;

Data e regjistrimit ne Autoshkolle;

Nr. Ame i regjistrit te kandidatit;

Autoshkolla:

Rajoni;

 


 

Foto Galeria

Video Galeria