Departamenti i Inspektoratit

1.  Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Inspektimit janë:
 
1.1  Bënë mbikqyrjen administrative të zbatimit të akteve ligjore të cilat rregullojnë sigurinë rrugore dhe transportin rrugor
1.2  Inicon procedura për plotësimin dhe ndryshimin e akteve ligjore lidhur me hasjen e vështirësive në zbatimin e dispozitave ligjore
1.3  Koordinon me institucionet në nivel qëndror dhe lokal për mbarëvajtjen e sigurisë rrugore dhe transportit rrugor
1.4  Jep propozime për zgjidhjen e problemeve të hasura në teren sa i përket sigurisë rrugore dhe transportit rrugor
 
2.  Udhëheqësi i Departamentit te Inspektoriatit raporton te Sekretari i Përgjithshëm
3.  Në kuadër të këtij Departamenti bëjnë pjesë Divizionet si vijon:

3.1 Divizioni i inspektimit për Transport Rrugor
3.2 Divizioni i inspektimit për Kontrolla Teknike
3.3 Divizioni i inspektimit për Auto Shkolla
3.4 Divizioni i inspektimit për Infrastrukturë rrugore


Kontakti:
038/200-28-579

Foto Galeria

Video Galeria