Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve

1. Detyrat dhe pergjegjesit e Departamentit te Menaxhimit te Rrugeve jane:1.1. Propozon zgjidhje teknike profesionale, zhvillimore dhe organizative per mirembajtjen, ndertimin, rekonstruimin dhe sigurine e autostrades, rrugeve nacionale dhe rajonale;1.2. Ben hulumtimin dhe mbikeqyrjen e rrugeve dhe urave;


1.3. Propozon dhe zbaton planin vjetor te mirembajtjes dimerore dhe verore te autostradave, rrugeve nacionale dhe rajonale;1.4. Miremban dhe mbron brezin rrugor;1.5. Kryen permisimet e rrjetit ekzistues rrugor ne pajtim me planet e aprovuara;1.6. Menaxhon dhe mbikeqyre punimet e mirembajtjes dhe ndertimit te autostradave, rrugeve nacionale dhe rajonale, te parapara me kontratat e nenshkruara.1.7. Ndermerr veprime te caktuara, ne pajtim me Planin financiar vjetor te miratuar nga Ministria;1.8. Pergatite raportin periodik te Ministrise mbi progresin financiar dhe teknik, i cili mund te rezultoje si i diskutueshem;1.9. U ofron keshilla komunave perkitazi me mirembajtjen, menaxhimin dhe ndertimin e rrugeve lokale;1.10. Propozon kategorizimin e rrugeve publike ekzistuese ne rruge nacionale apo rajonale;1.11. Raporton dhe keshillon Ministrine mbi gjendjen e rrjetit rrugor, sigurine dhe te gjithe faktoret qe ndikojne ne te;1.12. Grumbullon te dhena mbi trafikun dhe sigurine;1.13. Kontrollon ngarkesat boshtore te automjeteve te renda, te cilat qarkullojne ne rruget e Kosoves;1.14. Rekomandon Ministrine per dhenien e lejes lidhur me pelqimin per ndertimin e objekteve prane rrugeve magjistrale dhe rajonale dhe per lidhjen ne keto rruge.2. Per punen e vet udheheqesi i Departamentit te Menaxhimit te Rrugeve i raporton Sekretarit te Pergjithshem.3. Ne kuader te ketij Departamenti bejne pjese keto divizione:3.1. Divizioni i Menaxhimit te Mirembajtjes, Ndertimit dhe Sigurise Rrugore, dhe3.2. Divizioni i Mbeshtetjes Teknike dhe i Pronave.4. Numri i te punesuarve ne Departamentin e Menaxhimit te Rrugeve eshte pesedhjete e nje (51).


 


 Qamil Feka, Drejtor i Departamentit u.d


qamil.feka@rks-gov.net

 

 

Kliko për ta shkarkuar hartën


Foto Galeria

Video Galeria