Departamenti i Transportit Tokësor

Departamenti i shërbimeve të Transportit rrugorë është njëri ndër gjashtë departamentet e Ministrisë së Infrastrukturës.

Në vete ky department përmban tre divizion. Më poshtë po japim divizonet e departamentit në fjalë:

 DTT . Përbehet prej tre divizioneve:

a) Divizioni për Zhvillimin e Politikave dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Transportin Tokësor.

b) Divizioni i Transportit të Mallrave; 

c) Divizioni i Transportit të Udhëtarëve, Lejet e lëshuara për transport tokësor të udhëtarëve i gjeni në këtë link mëposhtë:

 

www.mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 

Aplikacionet per licenca të ndryshme, si dhe dokumente tjera mund ti gjeni në këtë link:

http://mi-ks.net/sq/dokumente-te-ndryshme-31

 


Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Transportit Rrugor është:

Xhemë Veseli


xheme.veseli@rks-gov.net 

 

Kontakt TEL: 

Xheme Veseli –038 200 28 597


Bekim Gojani—038 200 28 517


Fatmire Stublla –038 200 28 205


Nazmi Gashi –038 200 28 046


Metie Rrahmani –038 200 28 069


Zorica Bulatoviq—038 200 28 104


Sllavica Petroviq—038 200 28 513

 

 

Foto Galeria

Video Galeria