Sekretari i Përgjithshëm

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit te Përgjithshëm

Detyrat dhe përgjegjësitë e Sekretarit të Përhershëm

(Neni 5.4)
Sekretari i përhershëm i ministrisë mban përgjegjësi direkte ndaj ministrit përkatës. Sekretari i përhershëm i ministries është përgjegjës për:

  • Administrimin dhe menaxhimin e gjithmbarshëm të ministrisë dhe për sigurimin e implementimit të funksioneve që u janë besuar asaj;
  • Sigurimin e mbikëqyrjes adekuate, dhënien e këshillave të paanshme profesionale dhe të sakta për autoritetin përkatës mbi të;
  • Organizimin dhe punësimin e personelit për ministrinë, si dhe nxjerrjen e urdhëresave administrative dhe vendimeve për çështjet që i përkasin funksioneve të ministrisë;
  • Menaxhimin efektiv dhe efikas të resurseve që i janë siguruar ministrisë;
  • Implementimin e politikës jodiskriminuese për personelin e ministrisë, duke përfshirë edhe përfaqësimin e barabartë gjinor në të gjitha fushat dhe nivelet, dhe sigurimin e përbërjes së personelit që reflekton karakterin multietnik të Kosovës dhe
  • Punësimin e personelit në ministri në bazë të kualifikimit profesional, aftësitë dhe meritat e së secilit përmes konkursit të hapur dhe të drejtë.


(Neni 5.5)

  • Sekretari i përhershëm, nuk merr udhëzime nga asnjë qeveri, organizatë, institucion apo person, përveç atyre që gëzojnë autoritetin e ministrisë;

(Neni 5.6)

  • Sekretari i përhershëm cakton një zyrtar të autorizuar financiar për ministrinë të tij dhe siguron harmoni të plotë me vendimet, urdhëresat administrative dhe rregullat financiare që janë nxjerrë përkitazi me këtë çështje nga Ministria për Ekonomi dhe Financa apo nga autoritetet tjera përkatëse.


Servet Spahiu , Zv. Sekretar i Përgjithshëm 

servet.spahiu@rks-gov.net

 


Kontakti me zyrën e sekretarit :
038/200-28-039


         

Foto Galeria

Video Galeria