Dokumente të ndryshme

Broshura - Stop Dhunën Ndaj GruasMemorandum i Mirekuptimit per Financimin e Projekteve Infrastrukturore ne Komunen e PodujevësStrategija o Cestovnoj Sigurnosti na Kosovu i Plan AktivnostiRoad Safety Strategy and Action Plan for KosovoStrategjia e Sigurisë Rrugore dhe Plani i Veprimit në Kosovë Urdhëresë Administrative nr. 1/2016 për mënyrën e organizimit mbajtjen e provimit për patent shofer dhe përgatitjen e testeveMemorandum i Mirekuptimit per Financimin e Projektit Infrastrukturor ne Komunen e VitisëMemorandum i Mirekuptimit per Financimin e Projekteve Infrastrukturore ne Komunen e GjilanitMemorandum i Mirekuptimit per Financimin e Projektit Infrastrukturor ne Komunen e PejesEBRD Enviromental and Social Policy Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Stakeholder Engagement Plan Procena Zastite Zivotne Sredine i Socijalna Pitanja - Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu Plan ukljucivanja interesnih grupa Rrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Vlerësimi Mjedisor dhe SocialPlani i Angazhimit te paleve te interesit Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Non-Technical Summary  Procena Zastite Zivotne Sredine i Socijalna Pitanja - Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu Netehnicki kraci Prikaz podataka Rrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Vlerësimi Mjedisor dhe SocialPermbledhje Joteknike Kosovo Regional and Local Roads - Enviromental and Social Assessment Land Acquisition Framework  Regionalni i Lokalni Putevi na Kosovu - Ekoloska i Socijalna Procena Okvir za akviziciju zemljista Rrugët Regjionale dhe Lokale të Kosovës - Vlerësimi Mjedisor dhe SocialKorniza per sigurim te tokes 

Foto Galeria

Video Galeria