Dokumente të ndryshme

Regjistri i licencave për transport të mallrave të rrezikshme, licencat për palë të tretë dhe me qera , licencat për nevoja personale si dhe qertifikatata e kamionave Vendimi i ministrit per Ekspozeun e Rrjetit Ekspozeu i Rrjetit Hekurudhor Application Form NON ECAA Air CarrierApplication Form Air Carrier Nisjet e lira - Prishtinë - Aeorport Aplikacion për nisjet e shpallura 2017Regjistrii i licencave në transportin rrugor të udhëtarve 2013 - Lista e licencave 2014-2017 Lejet transite për operatorët e transportit ndërkombëtar Lejet e lëshuara për transport tokësor për Turqi Lejet e lëshuara për transport tokësor për Austri Lejet e lëshuara për transport tokësor për Suedi Lejet e lëshuara për transport tokësor për Suedi Lejet e lëshuara për transport tokësor për Slloveni Lejet e lëshuara për transport tokësor për Shqipëri Lejet e lëshuara për transport tokësor për Kroaci Lejet e lëshuara për transport tokësor për Gjermani Lejet e lëshuara për transport tokësor për Belgjikë Lejet e lëshuara për transport tokësor për Maqedoni Lejet e lëshuara për transport tokësor për Mal të Zi Lejet e lëshuara për transport tokësor për Zvicër Lejet e lëshuara për transport tokësor për Sërbi Marrëveshja për transport ndërkombëtar te udhëtarëve dhe mallrave në mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së ShqipërisëProtokoli teknik në fushën e transportit ndërmjet Kosovës dhe BullgarisëProtokoli teknik në fushën e transportit ndërmjet Kosovës dhe Malit të ZiTe sigurtë në rrugë gjatë dimritCertifikatë e AutobusitLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të rregullt të udhëtarëve me autobus dhe transport të lirë brenda KosovësLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor të lirë të udhëtarëve me autobus jashtë Kosovës, si dhe transportit të rregullt ndërkombëtarLicencë Për ushtrimin e veprimtarisë së transportit rrugor ndërkomëbtar të lirë të udhëtarëve me autobus Leje për transport të rregullt të udhëtarëve në transportin rrugor jashtë Kosovës Leje për transport të lirë të kohëpaskohshëm (VAJTJE - ARDHJE ) të udhëtarëve në transportin rrugor brenda dhe jashtë KosovësAutorizim për transport për nevoja vetanake të udhëtarëve në transportin rrugor ndërkombëtar Leja për qasje në territorin e Kosovës gjatë transportit të udhëtarëve me autobusAplikim për transport ndërkombëtar - Aplikacion pёr transport tё udhёtarёve jashtё KosovёsAplikacion për transport bilateral ndërkombëtar të udhëtareveAplikim për çertifikatë të autobusit bazuar në licencëAplikimi për Licencë "D"Aplikimi për Licencë "B"Aplikimi për Licencë "C"Aplikim për libër të udhëtarëve bazuar në licencëLicencë për transport të mallrave të rrezikshmeCertifikatë e automjetit transportues Për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave Për Palë të Tretë, me Qira dhe PagesëCertifikatë e automjetit transportues Për Transport Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave Për Nevoja PersonaleAplikimi për licencë Për transport rrugor ndërkombëtar të mallrave për palë të tretë me qira dhe pagesë Aplikim për çertifikatë të kamionit bazuar në licencëAplikacioni për licencë për mallra të rrezikshme

Foto Galeria

Video Galeria