Vendim per caktimin e pageses per dhenien e provimit per shofer

 

 

 

 

 

V E N D I M

Per caktimin e pageses per dhenien e provimit per shofer

 

I

Per paraqitjen e provimit-riprovimit per shofer kandidati duhet te paguaj per :

Kategorine “A1”, “A”

Pjesa teorike – 10€
Pjesa praktike – 10€

Kategorine “B1”

Pjesa teorike – 10€
Pjesa praktike – 10€

Kategorine “B”

Pjesa teorike – 10€
Pjesa praktike(automjeti i Ministrise) – 25€
Pjesa praktike(automjeti i auto shkolles) – 10€

Kategorine “C1”, “C2”,”D1”,”D”

Pjesa teorike – 15€
Pjesa praktike – 15€

Kategorine “T”

Pjesa teorike – 10€
Pjesa praktike – 10€

Kategorine “L”,”M”

Pjesa teorike – 10€

Kategorine “B+E”,”C1+E”,”D1+E”,”D+E”

Pjesa praktike – 15€

 

II

Kandidati bene paraqitjen e provimit nga pjesa praktike pasi te jep provimin nga pjesa teorike.

 

III

Nese kandidati i nenshtrohet provimit nga pjesa praktike me automjet te auto shkolles duhet te paguaj per :

Kategorine : A1,A,B1,B+E,T – 15€
Kategorine : C1,C1+E – 20€
Kategorine : C,C+E – 25€
Kategorine : D,D+E – 30€

 

IV

Pagesa nga pika 1. e ketij vendimi behet ne xhirollogarine e MTPT-se kurse pagesa nga pika III. ne xhirollogarine e auto shkolles.

 

V

Me hyrjen ne fuqi te ketij vendimi shfuqizohet vendimi nr. 369/2005 i dates 26.05.2005

 

 

V E N D I M

Per caktimin e pageses per dhenien e provimit per licencim,verifikim te njohurive dhe marrjen e licences se Shofer Instruktorit

Per paraqitjen e provimit-riprovimit per licencim te shofer instruktorit, kandidati duhet te paguj per:

 

Kategorine “A”

Pjesa teorike – 10€
Pjesa praktike – 15€

Kategorine “B”

Pjesa teorike – 20€
Pjesa praktike – 30€

Kategorine “C1”

Pjesa teorike – 30€

Kategorine “C”,”D1”,”D”

Pjesa teorike – 40€

 

II

Shofer instruktori i cili nenshtrohet provimit-riprovimit per verifikim te njohurive duhet te paguaj per:

Kategorine “A”,”B”,”C1” 10€ Kategorine “C”,”D1”,”D” 20€

 

III

Per marrjen e licences shoferi instruktor duhet te paguaj 50€

Foto Galeria

Video Galeria