Në Kuvendin e Republikës, me 61 vota PËR, kaluam Shqyrtimin e dytë të Projektligjit nr.08/L-186 për Rregullat e Trafikut Rrugor

 Nepermjet ketij ligji percaktohen rregullat baze te sjelljes se pjesemarresve dhe subjekteve tjera ne trafikun rrugor dhe meqenese Ligji Aktual ka zbraztesira ligjore si ne aspektin e harmonizimit me AQUIS te BE-se, si ne ato te Konventave Nderkombetare, si Konventa e Gjeneves (1945) dhe Vjenes (1968) per Trafikun Rrugor, ne mungese te anetaresimit ne keto dy Koventa, ne vijim jane paraqitur ndryshimet e domosdoshme nepermjet ketij Projektligji:

 

-  Transpozon pjeserisht Direktiven 2015/413 te dates 11.03.2015 qe ka te beje me lehtesimin e shkembimit te informative nderkombtare ne ceshtjet e gjobave te lidhura me sigurine ne trafik;

- Ne pergjithesi jane rritur shumat e gjobave per kundervajtje ne trafik.

- Kundervajtjet ne trafik jane te pershkallzuara;

- Jane te percaktuara dispozitat e trafikut te cilat e rregullojne trafikun e trotineteve elektrike. 

-  Dispozitat qe rregullojne veprimet ne autoudhe ku parashihen ngritjet e gjobave per shkak te rrezikshmerise.

-  Dispoziatat per drejtimin e mjetit motorik ku jane pershkallezuar gjobat pa patente shofere dhe me patente shofer jo valid.

- Percaktimi i perdorimit te video incizimeve si prove e shkeljeve nga pjesemarresit ne trafik.

- Identifikimi i kundervajtjes me pajisje elektronike per shqiptimin e gjobave elektronike;

- Bartja e pergjegjesise tek pronari i automjetit, per rastin kur nuk mund te identifikohet shoferi i cili ka bere kundervajtje ne trafikun rrugor;

-  Dispozitat e vecanta ndaj shofereve qe ndosin rrugen me rrotat me balte nga rruga e dheut, vendpunishtja dhe cfardo materiali qe e ndote rrugen; 

- Rregullimi i dispozitave lidhur me ceshtjen e mases mbrojtese ''ndalim i drejtimit te mjetit me veprim motorik''per perseritesit e shkeljeve.

- Pasojat juridike te denimeve jane rregulluar ne menyre te detajuar.

Foto Galeria

Video Galeria