Të drejtat e Udhëtarëve Përmes Ajrit

Të drejtat e udhëtarëve nëpërmjet ajrit 

 

Qëllimi i Rregullores 2008/5 të Ministrisë së Infrastrukturës e cila transponon Rregulloren (EC) 261/2004 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit është që të krijoj rregulla të njëtrajtshme të kompensimit dhe ndihmës për udhëtarët në situatat si në vijim:

Moslejimi i hipjes në bord 

Anulimi 

Vonesa 

Ulje e klasës së udhëtimit 

Pas fillimit të zbatimit të Rregullores, nga secili shtet anëtar në Bashkimin Evropian është kërkuar që të përcaktojë një autoritet përgjegjës për zbatimin e saj. Kosova mori zotimin për të miratuar Rregulloren kur u bë pjesë e Marrëveshjes për Hapësirën e Përbashkët Evropiane të Aviacionit (HPEA).

Ministria e Infrastrukturës është përcaktuar si organi kombëtar për zbatim (OKZ) në Kosovë. Lista e OKZ-ve të tjera në tërë BE-në mund të gjendet këtu: Lista e OKZ-ve të tjera.

Për kë është e zbatueshme Rregullorja?

 

Të drejtat e përcaktuara nga Rregullorja zbatohen si në vijim:

Për të gjithë udhëtarët të cilët udhëtojnë nga aeroportet e BE-së/HEA-së/HPEA-së.

Për të gjithë udhëtarëve të cilët udhëtojnë jashtë zonës së BE-së/HEA-së/HPEA-së por të cilët arrijnë në një aeroport të BE-së/HEA-së/HPEA-së në një aeroplan të licencuar nga BE-ja/HEA-ja/HPEA-ja (përveç nëse të njëjtit veç kanë marrë kompensimin apo ndihmë në shtetin e tretë).

Zbatimi i Rregullores është i ndarë ndërmjet Shteteve Anëtare. Ministria e Infrastrukturës, organi zbatues në Kosovë, proceson ankesat që paraqiten nga fluturimet që nisen nga Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”, ose ato që mbërrijnë në ANP nga vendet që nuk janë anëtare të BE-së përmes transportuesve të licencuar të BE-së.

Për kë nuk zbatohet Rregullorja?

 

Rregullorja nuk zbatohet për udhëtarët që udhëtojnë pa pagesë apo me bileta me çmim të zvogëluar që nuk janë të disponueshme për publikun e gjerë, as nuk zbatohet për udhëtarët të cilët nuk janë lajmëruar për kontroll me kohë. Është e rëndësishme të theksohet që biletat e blera nën programet e udhëtimit të shkpeshtë (frequent flyer programs) nuk konsiderohen bileta me çmim të zvogëluar për qëllimin e kësaj Rregulloreje.Moslejimi i hipjes në bord 

 

Kur një fluturim është i mbi-rezervuar dhe transportuesi ajror në mënyrë të arsyeshme pritet që t’i mohojë ndonjë udhëtari hipjen në bord, transportuesi do të bëjë thirrje së pari për vullnetarë në këmbim të përfitimeve për të cilat duhet pajtuar udhëtari. Nëse ka një numër të pamjaftueshëm të vullnetarëve, kompania ajrore mund t’ua ndalojë hipjen në bord udhëtarëve kundër vullnetit të tyre, por duhet t’i kompensojë ata dhe t’u ofrojë ndihmën e mëposhtme:

Informata: transportuesi ajror do të sigurojë një njoftim me shkrim që përcakton rregullat për ndihmë në përputhje me Rregulloren. Përveç kësaj, një shenjë duhet të vendoset në zonën e lajmërimit për kontroll duke iu referuar të drejtave të udhëtarëve nëpërmjet ajrit sipas kësaj Rregullore.

Udhëtarëve do t’u ofrohet zgjedhje midis kompensimit të kostos së biletave të tyre, nëse ata vendosin të mos udhëtojnë, dhe kthimin për në destinacionin e tyre përfundimtar në rastin më të parë të mundshëm. Udhëtarët mund të zgjedhin që të udhëtojnë në një datë të mëvonshme siç u konvenon atyre, në varësi të disponueshmërisë së vendeve të lira.

Ushqim dhe pije freskuese do t'u ofrohen falas dhe në përputhshmëri të arsyeshme me kohën e pritjes.

Vendosja në hotel do të sigurohet kur qëndrimi për një ose më shumë net bëhet i nevojshëm, si dhe transporti midis hotelit dhe vendit të akomodimit.

Do të ofrohen dy thirrje telefonike falas, teleks ose faks mesazhe, ose posta elektronike. 

Kompensimi, siç është përcaktuar në tabelë (më poshtë). Shuma e kompensimit të pagueshëm mund të reduktohet me 50%, nëse ndryshimi i drejtimit të ofruar mundëson që udhëtari të arrijë në destinacionin e tij/saj përfundimtar afër kohës origjinale të planifikuar të arritjes.

Shuma e kompensimit për moslejimin e hipjes në bord 

Për fluturime më të shkurtra se 1500 km dhe kur vonesa është më pak se 2 orë pas kohës fillestare të planifikuar të arritjes: 125 €.

Për fluturime më të shkurtra se 1500 km dhe kur vonesa është më shumë se 2 orë pas kohës fillestare të planifikuar të arritjes: 250 €.

Për fluturime brenda Komunitetit më shumë se 1500 km dhe të gjitha fluturimet e tjera mes 1500 km dhe 3500 km kur vonesa është më pak se 3 orë pas kohës fillestare të planifikuar të arritjes: 200 €:

Për fluturime brenda Komunitetit më të gjata se 1500 km dhe të gjitha fluturimet e tjera mes 1500 km dhe 3500 km kur vonesa është më shumë se 3 orë të kaluara pas kohës fillestare të planifikuar për arritje: 400 €:

Për të gjitha fluturimet e tjera që nuk përfshihen në kategoritë e përmendura më sipër dhe kur vonesa është më pak se 4 orë pas kohës fillestare të planifikuar të arritjes: 300 €:

Për të gjitha fluturimet e tjera që nuk përfshihen në kategoritë e përmendura më sipër dhe kur vonesa është më shumë se 4 orë pas kohës fillestare të planifikuar të arritjes: 600 €.Anulimi 

 

Anulimi me njoftim paraprak. 


Sipas kushteve të Rregullores, të drejtat dhe kompensimi për ju dallojnë në varësi prej asaj se kur jeni informuar për anulimin. 


Kompania ajrore duhet të sigurojë njoftim paraprak prej së paku dy javëve për t’iu shmangur pagesës së kompensimit duke ofruar në atë rast qoftë:

Një fluturim alternativ në rastin më të hershëm të mundshëm apo më vonë sipas zgjedhjes tuaj në varësi prej vendeve të lira; apo 

Kompensimin e plotë të biletës.

Nëse ju është siguruar njoftimi paraprak ndërmjet dy javëve dhe shtatë ditëve, kompania ajrore duhet të ofrojë një zgjedhje ndërmjet:

Një fluturimi alternativ i cili niset jo më shumë se dy orë para kohës fillestare të nisjes tuaj duke mundësuar mbërritjen në destinacionin tuaj përfundimtar brenda katër orëve nga koha fillestare e planifikuar e arritjes, ose

Kompensimin e plotë të biletës.

Në rastin e njoftimit paraprak më të vonshëm se shtatë ditë, kërkohet nga kompania ajrore që të ofrojë një zgjedhje ndërmjet:

Një fluturimi alternativ i cili niset jo më vonë se një orë para kohës tuaj fillestare të nisjes dhe që mundëson arritjen brenda dy orëve nga koha fillestare e planifikuar e arritjes, ose

Kompensimin e plotë të biletës.

Kompanitë ajrore kanë të drejtë që t’u ofrojnë udhëtarëve transport të krahasueshëm për në destinacionin e fundit, nëse nuk ka fluturim alternativ në dispozicion. 


Anulimi pas arritjes në aeroport.

 

Në rastin e anulimit pa njoftim paraprak, Rregullorja përcakton si në vijim: 

Transportuesi ajror do të sigurojë një njoftim me shkrim që përcakton rregullat për ndihmë në përputhje me nenin 14(2) të Rregullores. Përveç kësaj, një shenjë duhet të vendoset në zonën e regjistrimit me tekstin e mëposhtëm:

"Nëse nuk ju është lejuar hipja në bord ose nëse fluturimi juaj është anuluar apo vonuar për të paktën dy orë, kërkoni nga sporteli i regjistrimit ose porta e hipjes në bord tekstin ku deklarohen të drejtat tuaja, veçanërisht në lidhje me kompensimin dhe ndihmën"

Udhëtarëve duhet t’u ofrohet gjithashtu kujdesi dhe ndihma pa pagesë, ndërsa janë duke pritur për ri-drejtimin e fluturimit të tyre – posaçërisht ushqim dhe pije freskuese në lidhje të arsyeshme me kohën e pritjes, akomodim në hotel në rastet kur qëndrimi gjatë natës bëhet i nevojshëm, transporti midis aeroportit dhe vendit të akomodimit dhe dy telefonata, dërgim të postës elektronike, faksit ose teleksit.

Fluturim alternativ në rastin e parë të mundshëm apo me transport të krahasueshëm në destinacionin përfundimtar.

Kompensim të plotë të biletës për pjesën ose pjesët e udhëtimit të parealizuar, dhe për pjesën ose pjesët e realizuara tashmë, nëse fluturimi nuk i shërben më asnjë qëllimi të planit fillestar të udhëtimit të udhëtarit, ose kur është e përshtatshme, fluturimi kthyes në vendin fillestar të nisjes, në rastin e parë të mundshëm.

Kur një qytet, qytezë ose rajon ka në shërbim disa aeroporte, transportuesi ajror mund të ofrojë një fluturim në një aeroport alternativ nga ai që fillimisht është rezervuar. Transportuesi është i obliguar pastaj që t’i mbulojë shpenzimet e transferimit të udhëtarëve në aeroport në atë ku është bërë rezervimi ose në një tjetër destinacion afër destinaiconit siç është arritur pajtimi me udhëtarin.

Kompensimi

Kompensimi në rast të një anulimi varet nga distanca e fluturimit dhe arsyeja për anulimin.

Nëse kompania ajrore mund të dëshmojë se anulimi ishte shkaktuar nga një rrethanë e jashtëzakonshme e cila nuk do të mund të ishte shmangur edhe nëse të gjitha masat e arsyeshme do të ishin ndërmarrë, nuk bëhet pagesa e kompensimit.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme mund të përfshijnë kushtet meteorologjike, kufizime të kontrollit të trafikut ajror, rreziqet e sigurisë dhe grevat që ndikojnë në funksionimin e fluturimit.

Siç shpjegohet më lartë, distanca e fluturimit përcakton shumën e kompensimit që duhet paguar. 

Nëse distanca e fluturimit është:

1500 km apo më pak, shuma që duhet paguar është 250 €

1500-3500 km dhe të gjitha fluturimet brenda BE-së qoftë edhe mbi 3500km, shuma që duhet paguar është 400 €

3500 km apo më shumë, shuma që duhet paguar është 600 €.

Nëse kompania ajrore mund të ofrojë ndryshimin e drejtimit për në destinacionin përfundimtar i cili nuk kalon:

dy orë për fluturime më të shkurtra se 1500 km;

tre orë për fluturime ndërmjet 1500 dhe 3500 km; dhe 

katër orë për fluturime mbi 3500 km

kompensimi do të zvogëlohet për 50%.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se kompensimi është ndryshe dhe dallon nga nocioni riimbursim i shpenzimeve dhe/ose kthimi i parave të shpenzuara për një bilete fluturimi të papërdorur.Vonesat 

 

Nëse një vonesë përfshihet në kushtet e Rregullores varet nga distanca e rrugës që do të bëhet dhe vonesa në vetvete duhet të jetë së paku 2 orë. Rregullorja do të zbatohet për:

vonesa prej së paku dy orë në rastin e fluturimeve deri në 1500 km;

vonesa prej së paku tri orë në rastin e të gjitha fluturimeve brenda Komunitetit mbi 1500 km, dhe të të gjitha fluturimeve të tjera ndërmjet 1500 dhe 3500 km;

vonesa prej së paku katër orëve në rastin e të gjitha fluturimeve të tjera.

Transportuesi ajror operativ duhet të sigurojë përkujdesje dhe ndihmë në rast të vonesave të tilla. 

Kjo nënkupton si në vijim:

Informata: transportuesit ajror do të sigurojnë një njoftim me shkrim që përcakton rregullat për ndihmë në përputhje me Rregulloren. Përveç kësaj, një shenjë duhet të vendoset në zonën e regjistrimit (check-in) duke iu referuar të drejtave të udhëtarëve nëpërmjet ajrit sipas Rregullores.

Ushqimi dhe pijet freskuese do t'u ofrohen udhëtarëve falas dhe në lidhje të arsyeshme me kohën e pritjes.

Strehimi në hotel do të sigurohet kur qëndrimi për një ose më shumë net bëhet i nevojshëm, si dhe të transporti midis hotelit dhe vendit të akomodimit.

Komunikimet: udhëtarëve do t'u ofrohen falas dy thirrje telefonike, teleks ose faks mesazhe, apo posta elektronike.

Riimbursimi: kur vonesa e fluturimit është së paku pesë orë, udhëtarëve do t’u ofrohet riimbursimi brenda shtatë ditësh të kostos së plotë të biletës me çmimin me të cilin është blerë për pjesën ose pjesët e udhëtimit të pa përfunduar. Nëse megjithatë, qëllimi i udhëtimit nuk është më i arritshëm, atëherë duhet të ofrohet rimbursimriimbursim për pjesën e udhëtimit të bërë tashmë, p.sh. fluturimi nga Prishtina për në Zagreb duhet të rimbursohet nëse qëllimi i fluturimit ishte për t’u lidhur me një fluturim tjetër për në Frankfurt, për një ceremoni në të cilën pjesëmarrja nuk është më e mundur për shkak të vonesës. Përveç kësaj, ekziston e drejta për fluturim kthyes në pikën fillestare të nisjes, kur është e përshtatshme. E drejta për rimbursimriimbursim zbatohet edhe kur udhëtari vendos që të mos udhëtojë si rezultat i vonesës – por nuk është e mundur që të udhëtohet dhe gjithashtu të kërkon riimbursim sipas Rregullores.

Nëse kompania ajrore nuk është në gjendje të ofrojë shërbimet e mësipërme falas, kompania ajrore duhet t’i riimbursojë udhëtarët për shpenzimet e shkaktuara.

 

 

Kompensimi Edhe pse vetë Rregullorja nuk përcakton shprehimisht se kompensimi është i pagueshëm në rastet e vonesës, aktgjykimi i nxjerr së fundmi nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në rastet Sturgeon vs. Condor Flugdienst GmbH dhe Bock dhe të Tjerët vs. Air France SA pohon se kompensimi mund të paguhet në situata kura vonesa kalon tri orë.

Shuma e kompensimit e cila mund të paguhet në rrethanat e mësipërme varet nga distanca e fluturimit dhe arsyeja për vonesën.

Nëse kompania ajrore mund të dëshmojë se vonesa u shkaktua nga një rrethanë e jashtëzakonshme e cila nuk ka mundur të shmanget edhe nëse të gjitha masat e arsyeshme do të ishin marrë, nuk do të paguhet asnjë kompensim.

Shembuj të rrethanave të jashtëzakonshme mund të përfshijnë kushtet meteorologjike, kufizime të kontrollit të trafikut ajror, rreziqet e sigurisë dhe grevat që ndikojnë në funksionimin e fluturimit.

Siç u tha më parë, distanca e një fluturimi përcakton shumën e kompensimit që duhet paguar.

Nëse distanca e fluturimit është:

1500 km apo më pak, shuma që duhet paguar është 250 €

1500-3500 km dhe të gjitha fluturimet e BE-së mbi 3500km, shuma që duhet paguar është 400 €

3500km apo më shumë, shuma që duhet paguar është 600 €.

Është shumë e rëndësishme të theksohet se kompensimi është i ndryshëm dhe dallon nga nocioni rimbursimriimbursimi i shpenzimeve dhe/ose rikthimi i parave të shpenzimit të një bilete fluturimi të papërdorur.Ulja e klasës së udhëtimit 

 

Kur një kompani ajrore vendos një udhëtar në një klasë më të ulët se ajo për të cilën është blerë bileta, ajo duhet të kompensojnë një përqindje të biletës. Shuma e kompensimit dallon në varësi nga distanca e fluturimit.

Nëse distanca e fluturimit është:

1500 km apo më pak: 30% e biletës duhet të rimbursohet;

1500-3500 km: 50% e biletës duhet të rimbursohet;

Më shumë se 3500 km: 75% e biletës duhet të rimbursohet.

Nëse një kompani ajrore vendos një udhëtar në një klasë më të lartë (dmth. ngritje e klasës së udhëtimit) nga ajo për të cilën është blerë bileta, nuk mund të kërkojë ndonjë pagesë shtesë.
Procedura e ankimit 

 

Rekomandohet që udhëtarët së pari t’i paraqesin ankesat e tyre me bazë RregullorënRregulloren 2008/5 (Rregullorja e BE-së 261/2004) tek transportuesi ajror për shqyrtimin e tij. Megjithatë, nëse transportuesi ajror nuk i përgjigjet kërkesës në përputhje me Rregulloren ankesa duhet të përcillet qoftë në Ministrinë tonë apo në organin përkatës kombëtar të zbatimit (OKZ).

Sipas nenit 16 të Rregullores, OKZ-ja e secilit Shtet Anëtar është përgjegjës për nisjet nga aeroportet brenda territorit të vet dhe arritjet në aeroportet e tilla nga vendet e treta nëpërmjet transportuesve të licencuar të Komunitetit. Prandaj, nëse fluturimi juaj ka filluar nga Londra, atëherë ankesa juaj duhet të dorëzohet në OKZ të Britanisë së Madhe, ndërsa nëse fluturimi u nis nga Prishtina, atëherë organi përkatës është kjo Ministri. Një listë gjithëpërfshirëse e të gjitha organeve kombëtare të zbatimit mund të arrihet duke klikuar këtu.

Për të siguruar që i keni përfshirë të gjitha informatat përkatëse në ankesën tuaj, Ministria ka përgatitur një formular ankese i cili është i ngjashëm me atë të përgatitur nga Komisioni Evropian.

Kur ta dorëzoni ankesën tuaj, ju lutemi sigurohuni që keni bashkëngjitur kopjet e itinerarit tuaj/biletës elektronike, faturat dhe çdo dokumentacion tjetër relevant. Origjinalet duhet të ruhen nga udhëtari.

Në rast se udhëtarët kanë vështirësi në marrjen e detajeve të kontaktit për transportuesin e tyre ajror, ju lutem kontaktoni këtë zyrë dhe ne do të përpiqemi që t’ju ndihmojmë.

Ankesat që janë duke u dërguar për vëmendjen e Ministrisë mund të dërgohen me postë elektronike në avioudhetaret@rks-gov.net, ose me post në adresën e mëposhtme: Departamenti i Aviacionit Civil, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit, Ndërtesa e Gërmisë, Prishtinë 10000, Kosovë.

Nëse ju duhen informata të mëtejshme ju lutemi na kontaktoni në tel: 038 200 28 105 ose në qoftë se jeni jashtë vendit në tel: +383 38 200 28 105 nga ora 08:15 deri në 15:45  sipas kohës qendrore evropiane.

Pyetje të shpeshta 

 

Pyetje: Fluturimi im është vonuar. A kam të drejtë në riimbursim financiar?

Përgjigje: Edhe pse vetë Rregullorja nuk përcakton shprehimisht se duhet të paguhet kompensim në rastet e vonesës, aktgjykimi i nxjerr kohëve të fundit nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë në rastet Sturgeon vs. Condor Flugdienst GmbH dhe Bock dhe të Tjerët vs. Air France SA pohon se kompensimi mund të paguhet në situata të vonesave kur vonesa kalon tre orë.

Shih shpjegimin tonë për vonesat për hollësira të mëtejme për sa i përket të drejtës për riimbursim.

Pyetje: Në çka tjetër kam të drejtë, nëse fluturimi im është vonuar?

Përgjigje: Kujdesi dhe ndihma duhet të sigurohet ashtu siç thuhet në nenin 9 të Rregullores. Kjo duhet të përbëhet nga ushqime dhe pijet freskuese në lidhje të arsyeshme me periudhën e pritjes, dy thirrje telefonike falas, postë elektronike ose fakse dhe akomodim hoteli kur periudha e pritjes është gjatë natës. Kur vonesa është mbi pesë orë kohëzgjatje, riimbursimi i  çmimit të biletës për pjesën e udhëtimit të parealizuar mund të kërkohet nëse udhëtari vendos të mos udhëtojë. Sigurimi i juaj i udhëtimit gjithashtu mund të mbulojë vonesat e fluturimeve, kështu që ju duhet ta kontrolloni policën tuaj për detaje. 


Pyetje: Fluturimi im u vonua më shumë se dy orë. Transportuesi ajror tha se nuk kanë mundur të ofrojnë ushqim dhe pijet freskuese, por që unë duhet të mbajë çfarëdo fature. Çfarë duhet të bëj?

Përgjigje: Në rast të një vonese të gjatë, transportuesi ajror është i detyruar të sigurojë për udhëtarët kujdesin dhe ndihmën e përcaktuar në nenin 9 të Rregullores. Dështimi për të vepruar kështu është shkelje e Rregullores. Nëse u janë shkaktuar shpenzime të arsyeshme si rezultat i dështimit të transportuesit ajrorë që të veproj në përputhje me dispozitat e Rregullores 2008/5 (Rregullorja e BE-së 261/2004), ju duhet të riimbursoheni për këto shpenzime nga transportuesi ajror. Nëse transportuesi ajror nuk ju zhdëmton brenda një periudhe të arsyeshme kohore dhe ankesa juaj i referohet vonesës së ndodhur në një aeroport të Kosovës, ju mund t’ia dërgoni ankesën tuaj kësaj Ministrie.

Pyetje:. Më është thënë se fluturimi im do të jetë në një kohë të ndryshme nga ajo që unë fillimisht e kam bërë rezervimin. Kompania ajrore thotë se kjo është për shkak të një "ndryshim në orar". A kam të drejtë në rimbursimriimbursim apo kompensim?

Përgjigje:. Rregullorja 2008/5 (Rregullorja e BE-së 261/2004) përcakton rregullat e përbashkëta mbi kompensimin dhe asistencën e udhëtarëve në katër rrethanat e përcaktuara. Për fat të keq Rregullorja nuk i referohet ndryshimeve të orarit kohor. Si rezultat, këto zakonisht rregullohen me kushtet për të cilat është arritur pajtimi gjatë rezervimit.

Pyetje. : Fluturimi im është anuluar. Më është ofruar një fluturim alternativë për një aeroport tjetër në qytet nga ai në të cilin jam duke udhëtuar. A duhet që kompania ajrore të paguajë për transportin në aeroportin fillestar të destinacionit tim?

Përgjigje. : Po. Kur një qytezë, qytet apo rajon është duke u shërbyer nga disa aeroporte, një transportues operativ ofron një fluturim për në një aeroport alternativ nga ai për të cilin është bërë rezervimi, transportuesi do të mbartë koston e transportit nga aeroporti alternativ qoftë për në atë për të cilin është bërë rezervimi ose në një tjetër destinacion afër me të për të cilin është pajtuar udhëtari.

Pyetje: Kompania ajrore, duke anuluar fluturimin tim, ofroi një fluturim tjetër tek të nesërmen, gjë që ishte e papërshtatshme. Si rezultat i kësaj, unë rezervova një fluturim tjetër me një kompani tjetër ajrore. Cilat janë të drejtat e mia për rimbursimriimbursim? 

Përgjigje: Ju keni të drejtë për rimbursimriimbursim për fluturimin e parealizuar (anuluar) nga kompania ajrore. Megjithatë Rregullorja 2008/5 (Rregullorja e BE-së 261/2004) nuk përcakton rimbursimriimbursimin e shpenzimeve të udhëtimit alternativ ose humbjeve të shkaktuara për shkak të arritjes me vonesë në destinacionin tuaj. Për të kërkuar shpenzimet si pasojë e kësaj, të tilla si këto do të jetë e nevojshme për të ngritur një rast kundër kompanisë ajrore në bazë të Konventës së Montrealit në gjykatën përkatëse.

Pyetje: Ankesa ime ka të bëjë me humbjen, dëmtimin apo vonesën e bagazhit tim. A mund të më ndihmojë Ministria e Infrastrukturës me këtë?

Përgjigje: Ministria nuk ka detyrim në lidhje me ankesat për bagazh. Në rast të humbjes, dëmtimit apo vonesave në bagazhin tuaj, Konventa e Montrealit ju ofron disa të drejta. 

Pyetje. : Unë kam anuluar fluturimin tim. A kam të drejtë në rimbursimriimbursim të çmimit të plotë të paguar apo vetëm elementit të taksave dhe tatimeve?

Udhëtarët që vendosin të anulojnë vetë fluturimet e tyre, kanë detyrime sipas kushteve të rezervimit me të cilat janë pajtuar kur është bërë rezervimi. Disa bileta janë plotësisht të rimbursueshme, ndërsa të tjerat, veçanërisht bileta me çmim më të ulët, mund të jenë të parimbursueshme. Elementi i taksave dhe detyrimeve të fluturimeve duhet të jetë i rikompensueshëm sidoqoftë, dhe kërkesa për rimbursimriimbursim duhet t’i bëhet direkt kompanisë ajrore. RimbursimRiimbursimet e tilla mund t’i nënshtrohen një tarife administrative. Ju lutem vini re se Ministria e Infrastrukturës nuk ka kompetenca të zbatimit në lidhje me nivelin e taksës administrative të caktuar. Ne do të rekomandonim që të kontaktoni Agjencinë Kombëtare të Konsumatorit, nëse keni pyetje të tjera në lidhje me këtë çështje.

Pyetje. : Ministria e Punëve të Jashtme ka këshilluar kundër të gjitha udhëtimeve në një vend të caktuar për shkak të një fatkeqësie natyrore. Unë së shpejti do të shkoj në pushime në këtë vend. Nëse e anuloj fluturimin, a kam të drejtë në rimbursimriimbursim të plotë? 

Përgjigje. : Një rimbursimriimbursim do të ishte sipas Rregullores, nëse kompania ajrore e anulon fluturimin. Nëse nuk e anulon, atëherë ju keni detyrime sipas kushteve me të cilat jeni pajtuar në kohën e rezervimit. Në shumicën e rasteve, kompanitë ajrore do të jenë të vetëdijshme për këshillimin e udhëtimit dhe do të ofrojnë riimbursim. 


Pyetje. : Unë kam pasur për të udhëtuar nga Prishtina për në Nju Jork përmes Londrës me të gjitha fluturimet e mia në të njëjtën biletë. Me të mbërritur në Londër u njoftova se fluturimi i Nju Jorkut ishte anuluar. Si rezultat i kësaj kam humbur një angazhim të rëndësishëm në Nju Jork dhe tani nuk kam asnjë arsye për të shkuar atje. Cilat janë të drejtat e mia? 

Përgjigje. Ashtu siç janë shpjeguar të drejtat në pjesën e anulimit, ju keni të drejtë në një fluturim pa pagesë për t’u kthyer në pikën tuaj fillestare të nisjes, nëse si rezultat i anulimit të fluturimit lidhës, udhëtimi juaj nuk shërben më për qëllimin për të cilin është blerë.


Pyetje. : Fluturimet e mia lidhëse ishin rezervuar veç e veç. Nëse fluturimi im i parë anulohet, a kam të drejtë në rimbursimriimbursim për fluturimet e mia të tjera?

Përgjigje. Ka pak gjasa. Nëse rezervimet janë bërë ndaras, ato do të konsiderohen si kontrata të veçanta dhe sipas kushteve të Rregullores, rimbursimriimbursimi do të bëhet vetëm për fluturimin e anuluar. Sidoqoftë, nëse janë bërë të gjitha rezervime me të njëjtën kompani ajrore, riimbursimi do të jetë në diskrecionin e tyre.


Pyetje. : A ka Ministria e Infrastrukturës ndonjë përgjegjësi për çështje të sigurisë të cilat mund të paraqiten brenda aeroplanit?

Përgjigje. : Jo. Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës është organ përgjegjës për rregullimin e standardeve të sigurisë në Aviacionin Civil të Kosovës. Ata mund të kontaktohen në: +381 (0)38 248 629 ose përmes email-it në infocaa@caa-ks.org. Ju lutem shihni faqen e tyre të internetit për informata të mëtejme: http://www.caa-ks.org. 

Pyetje. : A ofron Komisioni Evropian udhëzime të standardizuara për organet kombëtare të zbatimit dhe kompanitë ajrore që duhet të ndjekin Rregulloren e BE-së 261/2004 për ankesa në të gjitha shtetet anëtare? 

Pas një sërë takimesh me palët e interesuara në vitin 2007, Komisioni Evropian ka publikuar një dokument të interpretimit, i cili ofron përgjigje për pyetjen që kanë dalë në lidhje me Rregulloren e BE-së 261/2004 dhe udhëzime për trajtimin e ankesave për kompanitë ajrore dhe organet e zbatimit. Megjithatë, dokumenti në vetvete nuk është ende ligjërisht i detyrueshëm. Shih faqen e internetit të Komisionit Evropian për të Drejtat e Udhëtarëve nëpërmjet ajrit për informata të mëtejme.


Posteri i BE-së për të drejtat e udhëtarëve nëpërmjet ajrit


Formulari i BE-së për ankesat e udhëtarëve nëpërmjet ajrit

Air Passenger Rights - Eu Complaint Form

Fletushkë me përshkrimin e të drejtave të udhëtarëve

 

EU Passenger Rights Poster 

 

EU Poster Prava Avioputnika 

Foto Galeria

Video Galeria