Osobe sa smanjenim sposobnostima kretanja - uloga Ministarstva

 

Parvilnik o pravima  osoba sa smanjenom pokretljivošću

 

Pravilnik Ministrastva infrastrukture br. 02/2013 (Pravilnik EZ-a, br.  1107/2006) o pravima osoba s ograničenim sposobnostima i osoba sa smanjenim sposobnostima  kretanja pri korišćenje usluga vazdušnog prevoza ima za cilj obezbedjivanje pogodnih uslova u javni avio-  prevoz, tj. standardizaciju pružanja pomoći u aeroddromima i u avinima.   

Ministarstvi infrastrukture je Nacinalno tijelo provedbe (NTP) Pravilnika u Republici Kosova. Svaka država potpisnica Sporazuma HPEA je  obavezna formirati NTP-a kao nadležno tijelo za provedbu ovoga Pravilnika u okviru njenih juridikcija. Kopletan spisak ovih tijela država EZ-a možete naći ovde: Kompletna lista NTP-a.

 

Kome je namenjen ovaj Pravilnik ? 

 

Odredbe ovoga Pravilnika uredjuje prava osoba s ograničenim sposobnostima kretanja od mesta polasak do odredišta ili u tranzitu, tj. u aerodromima i u Zajednički evropski vazdušni prostror (Republika Kosova, zemlje člannice EZ-a i u drugim zemljama članice HPEA)  pri korišćenju usluga komercialnog vazdušnog prevoza.   

Propisi o pravima osoba s ograničenim sposobnstima kretanja, vezanim za sprečavanje odbijanja pružanja usluge prevoza od avio-prevoznika (osim u posebnim slušajevima), moraju se primenjivati i za putnike koji polaze iz nekog od aerodroma zemlje koja nije članica HPEA prema odredištu u zemlji članicio HPEA, ako je avio- prevoznik licenciran u HPEA.  

Ministarstvo infrastrukture rešava žalbe  koje se odnose na pružanje pomoći osobama s umanjenim sposbnostima pokretljivosti, u aerodromima Republike Kosova i u toku leta avio-kompanijom koja je licencirana u Republici Kosova.


Osobe s ograničenom   sposobnošću ili osobe sa smanjenom pokretljivošću 

 

Osoba s ograničenom sposobnošću ili sa umanjenom pokretljivošću prema član 2(a) Pravilnika EZ-a je : “osoba s ograničenim sposobnostima ili osoba sa smanjenom pokretljivošću zbog neke fizičke nesposobnosti (čulne ili lokomotorične, stalne ili privremene), umne ili  povreda,  zbog neke  druge nesposbnosti, starosti, kojima je neophodna pomoć kako bi uživalji ista prava kao i ostali putnici“  

 

Kako se može ostavrirti pravo na pomoć, propisnao ovim Pravilnikom ?

 

Putnici sa smanjenom pokretljivošću, koji želje ostvariti pravo propisano ovim Pravilnikom, moraju obavestiti njihovu izabranu avio-kompaniju, najmanje 48 sati prije  časa letenja. Pomoć propisana ovim Pravilnikom je bezplatna.

 

Kakava se pomoć pruža ?

 

Pomeć se obezbedjuje osobama s ograničenim sposobnostima ili osobama sa smanjenomk pokretljivošću mora biti takva da navedenim osobama omogućuju bezbedan pristup aerodromu i prilaz avionu i  iz aviona do odredjenog mesta odlaska sa aerodroma. Ova pomoć obuhvata i pomoć pri ukrcavanju, silasku i tranzitni prelaz kroz aerodrom. 

Druge informacije o odredjenim tačkama dolaska u aerodrom, mogu se dobiti sa internet stranice dotičnog aerodroma.

 

Šta propisuje Pravilnik ?

 

Pravilnik propisuje prava osoba sa smanjenim sposobnostima kretanja. Ova prava mogu se svrstati u 4 osnovna prava koje se odnose na:

Odbijanje usluge prevoza 

Pomoć u aerodromu 

Pomoć od avio-prevoznika 

Naknadu za izgubljena ili oštećena kolica, mobilnih uredjaja i pomoćne  opreme. 

 Više informacije o vašim pravima i uslugama možete dobiti pridržavajući se gorenavedenih uputa.   

Šta treba da radim ako ustanovim da avio-prevoznik ili osoblje aerodroma,  ne poštuje moja prava propisana ovim Pravilnikom ?

Ako smatrate de je vaša žalba osnovana kako je utvrdjeno ovim Pravilnikom , prvo se morate obratiti avio- prevozniku ili nadležnoj službi aerodroma. 

Ako ste nezadovoljni datim odgovorom, imate pravo žalbe Ministrastvu infrastrukture ili Nacionalnom tijelu provedbe. Molimo, obratite pažnju na poglavlje Žalbena procedura . Odbijanje usluge prevoza

 

Prema Pravilniku br.  2/2013, avio-prevoznik ili njegov agenat, osobama s ograničenom sposbnošću ili sa smanjenom pokretljivošću,  neće odbiti:

•  priznati rezervaciju za prevoz avionom koji leti iz / u jedan aerodrom zemlje članice, ili 

•  primiti u aerodromi, tj. u avionu  osobu s ograničenim sposbnostima ili sa smanjenom pokretljivošću, ako osoba ima važeću kartu i rezervaciju .

Pravilnik predvidja i iznimke. 

Jedan avio-prevoznik, njegov  agenat  ili  tour-operator može odbiti priznavanje rezervacije ili ukrcavanje u avionu osobi s ograničenom sposbnošću ili sa smanjenom pokretljivošću u sledećim slučajevima:

• u cilju ispunjavanja utvrdjenih zahtjeva sigurnosti prevoza, propisanih zakonom, ili 

• ako  veličina aviona ili njena vrata čini nemogućim ukrcavanje u avionu ili prevoz osobe s ograničenim sposbnostima    ilisa smanjenom pokretljivošću.

U tim slučajev ima, avio-prevoznik, njegov agenat ili tour- operator, odmah će izveštavati osobu s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenom pokretljivošću o razlozima odbijnaja.

Na zahtjev osobe s ograničenim sposobnostima ilisa smanjenom pokretljivošću. Avio-kompanija, njen agenat ili tour- opertaor, dužna je dati  pismono obaveštenje o razlozima odbijanja, u roku od pet dana, od dana podnošenja zahtjeva.

Važno je istaći da avio-prevoznik, njegov agenat ili tour- operator, može zahtjevati pratnju osobe s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenom pokretljivošću  od strane  druge osobe sposbne da mu pruža odgovarajuću pomoć. 

Avio-kompanije i turistički operatori istacat će na vidno i pristupačno mjesto pravila o sigurnosti prevoza osoba s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenim sposobnostima kretanja te ma koja ograničenja u  prevozu i prevozu njihovih pomagala zbog veljičine aviona.

U slučaju odbijanja priznavanje rezervacije osobi s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenim sposobnostima kretanja, avio-prevoznik, njegov agenat ili turistički operator, nastoajat će obezbediti neko prihvatljivu alternativu , pogodnu za putnika.

Osobi s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenom pokretljivošću i njegovom partiocu, kojoj je odbijena usluga ukrcavanja i leta avionom, zbog udovoljavanja propisanim zahtjevima sigurnosti, avio – kompanija će ponuditi sledeće rešenje:   

• povraćaj uplaćenog iznosa   za neiskorišćenu kartu u roku od 7 dana;

•  prevoz  drugom relacijom i  pogodnim uslovima prevoza do odredišta, po ukazivanju prve mogućnosti, ili 

            • prevoz drugom relacijom i po pogodnim uslovima do konačnog odredišta,  kasnijeg datuma leta, koji odgovara putniku, ovisno od slobodnih mjesta..Pomoć od avio-prevoznika

 

Pravilnik br. 2/2013 propisuje da osobe s ograničenim sposobnostima i sa smanjenim sposobnostima pokretljivosti, koji polaze iz doputuju iz aerodroma zemlje potpisnice HPEA avio-kompanijom licencciranom u zemlji članici HPEA, imaju pravo na  pomoć i negu  koju je dužan pružiti avio-prevoznik. Ava pomoć je bezplatna, tj. bez uplaćivanja dodatnih troškova.

Avio-kompanije dužne su : 

• obezbediti mesto u avionu i  prevoz psa pratioca invalidne osobe, u skladu sa ostalim nacionalnim  propisima i/ ili pravilnicima kojima s euredjuje ovo pitanje;  

• obezbediti  prevoz jednog ili najviše dva mobilna uredjaja za osobe s ograničenom sposobnošću ili sa smanjenim sposobnostima kretanja, uključujuću kolica na električni pogon (odredbe o informisanju u roku od 48 sati i o ograničenom prostoru unutar aviona i odredbe o provedbi propisa o prtevozu opasnih matreriaj), osim medicinske opreme; 

• objaviti potrebne informacije o letu pristupne za sve osobe s ograničenim spsobnostima i i sa smanjenom sposbnošću kretanja ;

• učiniti napore da osigura bezbedno i lagodno iskrcavanje i u skladu sa bezbednosnim merama propisanim za prevoz osoba s ograničenim sposbnostima i sa smanjenim sposbnostim kretanja; 

• ako traže, pomoći osobama s ograničenim sposobnostima i sa smanjenom pokretljivošću da koriste toalet.

Zahtjev za obezbedjivanje pomoći osobama s ograničenim sposbnostima ili sa smanjenom pokretljivošću, mora se dostaviti avio-kompaniji, njenom agnetu ili turističkom operatoru, najmanje 48 sati prije časa poletanaj. U slučaju da avio- kompaniji nije dostavljen takav zahtjev, ona će učiniti napore da obezebedi potrebnu pomoć kako bi omogućio prevoz putnika, ali ta pomoć ne može se jamčiti.  

U slučaju kada je osoba s ograničenim sposobnostima ili sa smanjenom pokretljivošću u pratnji „osobe pratioca“, avio-prevoznik će se zalagati da „pratiocu“ obezbedi jedno mjesto bilizu osobe s ograničenom sposobnošću ili sa smanjenom  pokretljivošću.

Važno je napomenuti to da će se gorenavedene odredbe o pružanju pomoći  osobama s ograničenom sposobnošću ili sa smanjenom pokretljivošću,  sprovesti pod uslovom da se ta osoba    prijavi na šalteru za registraciju (check-in):

• na prethodno utvredjen termin, i pismnom obaviješću, od strane avio- prevoznika, njenog agenta ili turističkog operatora; ili  

• ako nije utvrdjen termin, najkasnije jedan sat prije poletanja. 

Osoba s ograničenim sposobnostima ili osoba sa smanjenom pokretljivošću može sam odlučiti u koji će se šalter prijaviti  unutar aerodroma:

• na prethodno utvrdjeni termin, i pismenom obaviješću, od avio-prevoznika, njogovog agenta ili turističkog prevoznika; ili 

•  ako nije zakazan termin, najkasnije dva sata prije poletanja. 

Pomoć koja se pruža, ovosno od mogućnosti, mora odgovarati posebnim potrebama pojedinog putnika.

 

 

Nadoknada za izgubljene ili oštećene mobilne uredjaje i pomagala 

 


Ukoliko dolazi do oštećenja ili gubljenja kolica ili drugih mobilnih pomagala za kretanje,  u aerodromu ili tokom prevoza avionom,  šteteu će vlasdniku nadoknaditi odgovorna stranka (organ upravljanja aerodromom ili avio-prevoznik, ovisno od slučaja) u skladu sa pravilima medjunarodnog prava, pravima EZ-a i nacionalnim parvima. 

U svrhe ovog Pravilnika, kolica i pomagala smatraju se prtljagom. S toga, iznos naknade za izgubljena ili oštećena pomagala, utvrdjuju se na osnovu Montrealne Konvencije (primenjive i na Kosovu shodno članu 91 Zakona o civilnoj avijaciji , br. 03/L-051 i Pravilniku MI-a, br. 2008/ 4, o odgovornostima avio-prevoznika za prevoz putnika i jihova prtljaga). Prema Monrealnoj konvenciji, naknada štete za izgubljeni ili oštećeni lični prtljag (u kojem spadaju i mobilna pomagala) ograničena je na 1.000 SDR (oko 1.200 €). Vama može biti potrebna dodatna uplata osiguranja. 

U slušaju gubitka ili ođtećenja mobilnih pomagala, aerodrom je dužan obezbediti zamjenjivanje istih  privremenim pomagalama, mada ne neophodno istih kvaliteta.Žalbeni postupak

 

Ako se vaša žalba odnosi na brigu i pomoć  pruženu od avio- prevoznika, Vi se mora prvo njemu obratiti. Ako Vam je potrebna pomoć za kontaktiranje sa odredjenim avio- prevoznikom, milomo Vas, obratite se našem Ministrastvu. Stojima Vam na raspolaganje za pružanje pomoći ili pak za davanje potrebnih uputa za obraćanje organu nadležnom za provedbu Pravilnika, ovisno od slučaja. 

Ako se vaša žalba odnosi na brigu i pomoć pruženu u aerodromu, Vi se prvo morate obratiti aerodromu. Za dovbijanje informacija o aerodromima na Kosovu, vidite  odredjeno poglavlje.

Žalbe koje se odnose na pomoć u aerodromima van Kosova, moraju se uputiti nadležnom organu zemlje aerodroma. Listu ostalih evropskih organa nadležnih za provedbu Pravilnika možete pronaći na web stranici :  tijela provedbe EZ-a/ ZEE-a.  

Žalbe koje se odnose na pomoć dobijenu tokom leta u avionu, treba podneti organu nadležnom za provedbu Pravilnika zemlje članice HPEA, odaklje je poleteo avion. Ako je avion poleteo iz zemlje koja nije članica HPEA, onda se žalba podnosi organu nadležnom za sprovodjenje Pravilnika  zemlje sljetanja,  članice HPEA . 

Ako se obratite žalbom našem ministarstvu, molim da prethodno popunite obrazac koji je dat u prilogu. Za  skidanje PDF verzije obrasca  molimo kliknite ovde .  Molimo Vas, priložite i kopije vaše  prepiske sa  avio-prevoznikom ili aerodromom i bilo koju drugu informaciju u prilogu žalbe. 

Žalbe Ministarstvu možete poslati elektroničnom poštom na e-mail adresu : AvioUdhetaret@rks-gov.net, faks +381 (0) 38 211 167, ili poštom, na adresu : 

Divizija civilne avijacije  

Ministarstvo infrastrukture 

Bivša zgrad „ Grmija“ 

Pristina 10000

Kosovo

Za dodatne informacije, nazovite nas na tel: 038 200 28 105 a iz inostranstva, na tel: +381 38 200 28 105 u vremenu od 08:15 do  15:45 prema vremnu Centralne Evrope.

Informacioni za MAP “Adem Jashari”

Medjunarodni aerodrom Prištine  "Adem Jashari"

Tel: +386 49 784 369

http://www.airportpristina.com


Kompanije koje koriste MAP “Adem Jashari”

Posetite web stranicu MAP-a u kojoj je lista avio-kompanija koje koriste MAP.  

 

Prava osoba sa smanjenom pokretljivoscu - Obrazac za Zalbe  

 

Foto Galerija

Video Galerija